ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

รับโล่รางวัล องค์กรคุณธรรมโดดเด่น วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

รับโล่รางวัล องค์กรคุณธรรมโดดเด่น  วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ