ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ
ดำรงตำแหน่ง ปี 2540 -2562
ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ดำรงตำแหน่ง ปี 2563 - ปัจจุบัน