ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

1.สัญลักษณ์โรงเรียน

ประกอบด้วย

ตราสัญลักษณ์

“เป็นรูปเสมาตั้งบนฐาน (เสมาธรรมจักร : กระทรวงศึกษาธิการ) ภายในเสมามีรูปเพชรที่กำลังเปล่งประกาย
ภายในเพชรมีอักษรย่อ พ.ส. ใต้ฐานเสมามีคติพจน์โรงเรียน “ อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา
ด้านล่างใต้คติพจน์โรงเรียนเขียนบอกชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ” ภายในริบบิ้นทรงโค้ง 

 

เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง  มีคุณค่า
(คำว่า เพชร ตรงกับชื่อตำบลบ้านเพชร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและชื่อโรงเรียน)
ประกายเพชร หมายถึง  ความเปล่งประกาย  แวววาว  เจิดจรัส  ชื่อเสียงขจรไกล
อักษร พ.ส.   หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียน “ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ”
อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  หมายถึง  บัณฑิตย่อมฝึกตน

2.ปรัชญาโรงเรียน
              ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำชุมชน

3.คติพจน์ของโรงเรียน      
                        “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”
                              (บัณฑิตย่อมฝึกตน)

4.สีประจำโรงเรียน     
       “น้ำเงิน - แดง

       ความหมาย  สีน้ำเงิน : ความหนักแน่น และความอดทน
                       สีแดง : ความรู้สึก ความรัก และความดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

5.อัตลักษณ์ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์     
       สะอาด มารยาทดี มีจิตอาสา

6.เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์   
       ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี

7.ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

                   ดอกกาสะลอง หรือ ดอกปีบ

8.เพลงประจำโรงเรียน
 

       ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม               นำชุมชน เปี่ยมล้นด้วยปรัชญา
อตฺตานํ  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา                          หมายความว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน
       พ.ส. ย่อมาจากเพชรพิทยาสรรค์          คือสถาบัน สร้างสรรค์ ให้มีศักดิ์ศรี
เพชรพิทยาสรรค์ ปลุกปั้นให้เป็นเด็กดี         ไม่แยกพวกพ้องน้องพี่ สามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียว
       ไม่แยกไม่แตกความสามัคคี                เพราะเรามีสี ประจำโรงเรียน คอยเตือนจิตใจ
น้ำเงิน-แดง มิแบ่งเชื้อชาติชนใด                รวมใจให้ เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน
       จะจงรักภักดีต่อชาติ                           องค์มหาราช เทิดไว้เหนือใจทุกดวง
พระราชินี ทรงมีคุณอันใหญ่หลวง               ทรงห่วงเด็กไทยทั้งปวง ดุจดวงประทีปนำทาง
       ดอกเอ๋ย  โอ้เจ้าดอกกาสะลอง            รวมพี่รวมน้อง ให้เราผูกพัน
มีน้ำใจ เยื่อใยแบ่งปัน                               เรื่องกีฬานั้น ไม่เป็นสองรองใคร
       สีน้ำเงิน-แดง                                   ร่างกายแข็งแกร่ง อ่อนหวานจิตใจ
มิเคยแบ่งเชื้อชาติชนใด                           เป็นบุญไว้ ใส่ใจเรื่อยมา
       ขอขอบคุณครูบาอาจารย์                   เพชรพิทยาสรรค์ คือสถาบัน อันยิ่งใหญ่
ทั้งสั่งสม ทั้งอบรม บ่มนิสัย                       สอนสั่งให้ เด็กทั่วไป ได้เล่าเรียน
       ขอยึดนำ คำปรัชญา                          จะใฝ่ฝึกษา สติปัญญา ให้เลิศล้ำ
(ซ้ำ)* มีความรู้ คู่คุณธรรม                         ขอน้อมนำ คำปรัชญา ใส่ข้าเอย

                                                                     ขับร้องโดย 
                                                              นายวีระพงษ์  ไทยภักดี
                                                      ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์