ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์มุ่งพัฒนาคุณธรรม รักความเป็นไทย และมีทักษะการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
 

       1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
       2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา
       3. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา
       4. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดศักยภาพพึ่งพาตนเอง
       5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ