ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์มีจำนวน  377 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ) ดังนี้                                

มัธยมศึกษาตอนต้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

42

37

79

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

40

41

81

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

45

44

89

รวม

128

123

251

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22

27

49

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

18

20

38

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20

21

41

รวม

60

68

128

รวมนักเรียนทั้งหมด

187

190

377