ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ มีจำนวน 407 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ) ดังนี้                                

มัธยมศึกษาตอนต้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

42

35

77

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

42

49

91

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

37

38

75

รวม

121

122

243

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

21

32

53

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

41

31

72

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20

19

39

รวม

82

82

164

รวมนักเรียนทั้งหมด

203

204

407