ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

คณะครู

ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
 
นางอุทัยวรรณ วงศ์พัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางปิยธิดา บำรุงสงฆ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางภาวนา นพคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
นางมยุรี อักษรจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นางอารีย์ นาสะอ้าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวทิพวรรณ เลียงผา
ครูชำนาญการพิเศษ สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาวธัญวรัตน์ แสงจักร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นางสาวปุณญพร เสี่ยงบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวลักษมี เลาหะนาคีวงศ์
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรวรรณ มาพะลัย
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสุทธาสินี วรรณชัย
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอภิญญา กลัดงิ้ว
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นายภาสกร โพธิ์ขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีสมพร ปราบนอก
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
แสวง นาสะอ้าน
ครูชำนาญการพิเศษหัวกลุ่มสาระภาษาไทย
 
นางสาวปิยะวัน พงศ์สุวรรณ
ครูธุรการ
 
นายกิตติศักดิ์ มีทอง
ครูพี่เลี้ยง