ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

รับโล่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง

วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผอ.ชุมพร วงศ์พัฒน์ รับโล่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี