ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 4 ถนนสุรนารายณ์ บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มาทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2539 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านเพชรมีชื่อว่า  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
          ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกก บ้านหนองผักแว่น บ้านโคกแสว บ้านเพชร บ้านทองคำพิง บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บ้านกลอย
และบ้านโคกสว่าง ปัจจุบันมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 17 ห้อง จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 407 คน