ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 4 ถนนสุรนารายณ์ บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทร 044- 859344 มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ มาทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2539 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านเพชรมีชื่อว่าโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนประเมินโรงเรียนในฝัน โดยได้รับความร่วมมือของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนทำให้ผ่านการประเมิน ได้รับป้ายแสดงถึงการเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 16 ห้อง มีนักเรียนรวม ทั้งสิ้น 352 คน แยกเป็น นักเรียนชาย181 คน และนักเรียนหญิง 171 คน และในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล/57-ก จำนวน 1 หลัง 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาและขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่

29 ธันวาคม 2562

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์มุ่งพัฒนาคุณธรรม นำวิชาการ รักความเป็นไทยและมีทักษะในการดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง