ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เจ้าของผลงาน
นางสาวปวีนุช เมฆฉาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปอื่นๆ