โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ติดต่อเรา
บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
คลังภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบ
วิดีโอกิจกรรม
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
ลิงค์น่าสนใจ
ค่าเงินบาทในประเทศ
คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

นายไพโรจน์   ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายประวิทย์   ตรีสรานุวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นางจำปี   สุภารี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4 นายเต็งสุง   แซ่อื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นางสุกัญญา   โชคชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 นางอโนว์   ตรีสรานุวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายวิเชียร   ภู่กิดาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 พระครูพินิจสมณวัตร ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
9 พระปลัดอนันต์   โชติวังโส ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
10 นางจันทร์แรม   หาญณรงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
11 นายศุภชัย    ชาญณรงค์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12   ผู้แทนชุมชน กรรมการ
13 นางอุทัยวรรณ   วงศ์พัฒน์ ผู้แทนครู กรรมการ
14 นางสาวบุศรินทร์   คำเขียว ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
15 นางจิตตานันทิ์   ภูมิชัยธีรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
81 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334
Copyright 2016 - 2020,http://www.petpit.ac.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@petpit.ac.th