โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334 http://www.petpit.ac.th
 
 
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายสามารถ แถบประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐาน คศ3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางภัททิรา สุวัตถิกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางนงเยาว์ มรกต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางปิยธิดา บำรุงสงฆ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ3
นางสาวณัฐธิดา ชูตลาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คศ2
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
81 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-859334 Fax 044-859334
Copyright 2016 - 2020,http://www.petpit.ac.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@petpit.ac.th